Het nieuwe subsidiebeleid - 30-09-2017

In maart heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie vastgesteld voor de herijking van het subsidiebeleid, inclusief de kaders voor de afzonderlijke subsidie onderdelen. Eerder, in de programmabegroting 2017 heeft de raad 11,4 miljoen euro opgenomen aan subsidies. Dat zijn alle subsidies: voor samenwerkingspartijen, zoals de Diamantgroep en Jeugdzorg, voor de zogenaamde BCF contracten (zoals voor Stichting DonckHuys of Theek5), en bijdragen aan verenigingen (bv. Oud Papier ophalen door verenigingen en subsidies voor sport, cultuur, cultureel erfgoed etc.) Dit voorstel is afgelopen voorjaar door de gemeenteraad unaniem aangenomen.
In de tussenliggende periode is hard gewerkt aan de invulling. In juni zijn drie bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingen en belangstellenden om mee te denken over de herijking. De uitkomsten van deze meedenksessies zijn gedeeld met de raad. In het nieuwe Subsidiebeleid 2018 komt terug hoe de door de raad vastgestelde uitgangspunten en de uitkomsten en ideeën van de meedenksessies zijn verwerkt in het nieuwe beleid. Maximale transparantie, maximale participatie. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de subsidiesoorten met de belangrijkste kenmerken.
Tijdens de opiniërende raad heeft alleen het Democratisch Podium de verdeling van de subsidies aan de orde gesteld. Zoals in de opinieweergave is terug te lezen kon de CDA-fractie instemmen met het voorstel, men was alleen benieuwd naar de systematiek van indexeren. Lijst Breugelmans was vanwege vakantie niet aanwezig.
Wij betreuren het dat vervolgens in de Besluitvormende Raad de gehele discussie wordt overgedaan, alsof er geen opiniërend debat heeft plaatsgevonden. Waarbij via een amendement technische aanpassingen worden voorgesteld om maximaal invloed te kunnen blijven uitoefenen op een met verenigingen en partners vastgesteld nieuw subsidieproces. In het amendement wordt met geen woord gesproken over de belangen van verenigingen en impact voor subsidieontvangers. Primair leidend in dit amendement was de eigen agenda, de raad aan de knoppen: Eindeloze bureaucratie in zicht. Wij pleiten liever voor minder regelgeving en maximale speelruimte voor een verantwoorde invulling.
Ons verbaast de draai van het CDA. En wij vinden het jammer, dat een verwarrende reactie van één van onze raadsleden, over een onduidelijk, niet relevant voorbeeld op provinciaal niveau, over een eenzijdig opgelegde korting door een gedeputeerde, uitvergroot wordt als voorbeeld omdat de controlerende rol van de raad zogenaamd zou worden uitgehold.
De Volkspartij Dongen is er trots op, dat we samen met de Dongense VVD en Partij van de Arbeid, voet bij stuk hebben gehouden en dat het met vele partijen in het veld overeengekomen nieuwe subsidiebeleid nu is goedgekeurd. Daar wordt Dongen namelijk echt beter van!


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls