Begroting 2017 - vooruit kijken - 04-11-2016

Het integrale betoog van Vollkspartij Dongen, zoals uitgesproken door fractievoorzitter René Jansen op 3 november 2016:

"Voorzitter,

De gemeentelijke begroting ziet er goed uit. Bij de start van deze coalitieperiode bleek een flinke ingreep in de kosten noodzakelijk. Dat was niet gemakkelijk. Vandaag scoort ons huishoudboekje een ruime voldoende. En we realiseren ons coalitieakkoord. ‘Samen worden de Kansen Ingevuld’. In een stabiel politiek klimaat. Een positieve boodschap dus voor de Dongenaren. Ja, we steken even de loftrompet over de resultaten, voorzitter.
Is daarmee deze begroting ons slotakkoord? Of gaan we de rit ‘uitzitten’ richting de verkiezingen, zoals dat zo mooi heet. Gelukkig niet voorzitter. De horizon reikt verder dan de eerstvolgende verkiezingsdatum.
De Volkspartij Dongen wil vandaag vooruit kijken, samen kansen pakken, met constructief samenspel binnen deze politieke arena, én zeker met de steeds belangrijker wordende partijen in het veld. Ruimte houden voor de kritische noot. Waarbij we het belangrijk blijven vinden dat ons huishoudboekje op orde blijft, en dat betekent wat ons betreft dat nieuwe initiatieven binnen het begrotingsbudget worden gerealiseerd. Daarmee bedoelen we dat er financiële dekking tegenover moet staan.

Vooruit kijken, voor verenigingen!
De Volkspartij Dongen heeft een verenigingshart. Het is de kurk waar samenlevend Dongen op drijft. Met veel aandacht voor de sportfaciliteiten, waarbij we kansen gaan inkoppen: de verzelfstandiging van Olympia, het haalbaarheidsonderzoek van VV Dongen. Daarvan willen we graag weten of het onderzoek is gestart? En heeft het college meer informatie over de 2e partij die in beeld is. Ook de andere sporten zijn in beeld: met name de handbal heeft aandacht nodig. De handbal dames spelen een prachtige competitie in Hoofdklasse B, maar lopen tegen zaalbeperkingen aan binnen de regels van het Nederlands Handbal Verbond. Kan de wethouder de aanpak kort toelichten.
De culturele ontwikkeling, bepalend voor de couleur lokale van onze gemeente, moet de ruimte krijgen. Indexering is een goede zaak, zoals ook de herijking van het subsidiebeleid. De bouw van de nieuwe MFA is geen eeuwige stip op de horizon meer en wordt gerealiseerd. De Volkspartij Dongen pleit voor ruimte voor nieuwe, frisse initiatieven, zodat ons culturele leven blijft bruisen. Geef ruimte. Voor de ontwikkeling van een buitenpodium in het park en de pilot verenigingshal. Hoe ziet het college dit, en wanneer ligt er voor de verenigingshal een startnotitie bij de raad?

Vooruit kijken, vóór onze kernen!
’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart, de pareltjes binnen de kleine kernen. Betaalbare huizen voor jonge gezinnen zijn schaars en gaan ‘als warme broodjes over de toonbank’. Om onze kernen op lange termijn vitaal te houden en om leegloop van jeugd te willen voorkomen, willen we binnen de woonvisie aandacht voor deze doelgroep. Kunt u aangeven hoe dit is vertaald in de woonvisie? Ook vragen we aandacht voor de aangereikte verkeersoplossingen door de initiatiefgroep in ’s Gravenmoer, laten we goede onderdelen uit het plan ook daadwerkelijk uitvoeren.

Vooruit kijken, voor woonruimte voor specifieke doelgroepen!
Binnen de woonvisie vragen we aandacht voor specifieke doelgroepen. Huurappartementen voor ouderen, gescheiden gezinnen die in Dongen willen blijven wonen vinden, startende samenwonende jongeren, zij hebben het al moeilijk genoeg bij het vinden van betaalbare woonruimte. Daar willen we actief op inspelen met nieuwe woningen voor deze groepen. Creëren we hier binnen de woonvisie voldoende ruimte voor lokale initiatieven?
Vooruit kijken, voor een snelle eindoplossing voor de Beljaart!
De bewoners kijken reikhalzend uit naar de eindoplossing, en natuurlijk ook de raad en het college. Er is in de begroting een financieel risico opgenomen van 50K. Is dit voldoende toereikend? En welke oplossing is in beeld?

Vooruit kijken, voor betere zorg!
Wij willen binnen de zorg aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Rijk verplicht ons om inzichtelijk te maken wie de onafhankelijke cliënt ondersteuners zijn. Dat willen we graag vooraan het proces, dus voordat je de WMO aanvraag indient, beter kenbaar maken. Ziet de wethouder kansen om dit in te vullen?
Verder vinden wij dat de dienstverlening van de gemeente Dongen beter kan. We horen nog te vaak voorbeelden van ‘kastje naar de muur’ sturen. Laten we drempels verlagen en niet verhogen. Schep ruimte voor afspraken, bv. voor ouderen die slecht ter been zijn, en stuur ze niet naar huis voor een nieuwe afspraak. Kunnen we ambtenaren niet deels in de wijk laten werken, dicht bij de burgers. Laagdrempelig, met minder regels?
De gemeenten hebben 1,3 miljard over aan zorgkosten. In de begroting lezen we over de ontschotting van de budgetten. Ons pleidooi blijft: geld voor de zorg gaat ook naar de zorg. Hoe kunnen we dit in de toekomst blijven garanderen?

Vooruit kijken, voor ons bedrijfsleven!
We zien op Facebook een actieve houding en invulling door de gemeente en veel aandacht voor prachtige successen van lokale bedrijven. Complimenten daarvoor, en laten we vooral de successen van ons bedrijfsleven blijven delen. En ze ondersteunen. Er komt een accountmanager, zoals dit in ons coalitieakkoord is afgesproken. Wat is hierop de laatste stand van zaken?

Vooruit kijken, voor een beter milieu!
De exercitie van ‘zak naar bak’ is afgerond. Wij pleiten nog wel voor het uitwerken van seizoensgebonden scenario’s in het alternerend ophalen. In de zomer, met minder last van stinkende groenbakken of in de herfst, met extra groenafval. Maar denk ook aan voldoende bladkorven in alle wijken, en het op korte termijn invoeren van plastic, blik en drankkarton-inzameling.

Vooruit kijken, met een gezond huishoudboekje!
De financiële positie van de gemeente Dongen moet op orde blijven. Een belangrijke voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven, of om een stevige positie te kunnen innemen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.
Een gezond huishoudboekje betekent goed budgetbeheer. Geen geld uitgeven aan mooie nieuwe ontwikkelingen waar geen dekking tegenover staat. Ja, we denken constructief mee voor nieuwe initiatieven, zoals afschaffing hondenbelasting of invoering van een nachtbus. En nee, we doen niet mee als we dit niet binnen de begroting weten te regelen.
Vooruit kijken: krachtig en integer besturen!
Ons college werkt integer en transparant, Dongen kent weer een stabiel bestuursklimaat voorzitter. Daar is wat ons betreft geen twijfel over. Legitieme besluitvorming, vanuit een grote verantwoordelijkheid voor het Dongens belang: en dat mogen we ook gewoon van het college verwachten!
Dat geldt ook voor de controlerende rol van de raad. Laten we vooral kritisch en scherp blijven. Wij distantiëren ons echter ver van uitspraken, waarbij de democratische legitimiteit over de handelwijze van het college in twijfel wordt getrokken, met woordkeuzes als matxhfixing en koppelverkoop. Ik doel uiteraard op de laatste FB bericht van het Democratisch Podium over de gekozen oplossing met Casade / Van Wanrooij. Waarop baseert u deze beschuldigingen en waarom voert u de discussie niet gewoon in deze politieke arena?
Juist u heeft altijd de mond vol over procedures en regels. Laten we dit dan ook doen in deze case en maak gebruik van de instrumenten die u hebt binnen uw controlerende rol. Er zijn voldoende mogelijkheden. Wij vragen ons wel af, voorzitter, of de burger het eigenlijk nog wel snapt. Dus laten we vooral transparant zijn én blijven in onze uitleg.

Tot slot voorzitter, een compliment voor het harde werken van de professionele organisatie en het college om de gemeente Dongen gezond te houden en nog beter te maken."


Agenda

 Fractie,

 

Maandag 22 januari, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

  

Donderdag 25 januari, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 februari, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3 februari, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 februari, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 februari, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 22 februari, opiniërende raadsvergadering .

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3maart, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 maart, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 maart, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal

 

Donderdag 15 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls